ירון בן-שי, משרד עורכי דין

צוואה בעדים

צוואה בעדים היא אחת מארבע סוגי הצוואות בישראל. ישנן סוגי צוואות אחרים, שהם צוואה בפני רשות, צוואה בכתב יד וצוואה בעל פה.  ניתן להדפיס אותה או לכתוב אותה בכתב יד. החתימה עליה צריכה להיעשות בנוכחות שני עדים "עדי קיום לצוואה". כשעל המצווה להצהיר בפניהם שזו צוואתו.

רכיבי היסוד בצוואה בעדים

רכיבי היסוד של צוואה בעדים הינם בכפוף לסעיף 20 לחוק הירושה.

"צוואה בעדים תהיה בכתב. תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור."
המרכיבים הבסיסיים של צוואה בעדים כוללים בחירת עדים מתאימים. עליהם להיות כשירים הן מבחינה משפטית והן מבחינת גילם. עליהם להשתתף מרצון בתהליך. ולאשר בידם את חתימת המוריש.
צוואה כתובה נערכת בפני עדים בלבד ולא רשות משפטית. תוקפה והחזקה עליה יהיו מוחלטים, וישקפו את רצון המצווה ואופן חלוקת רכושו לאחר מותו.

תפקיד העדים לצוואה

העדים שבוחר המצווה מכונים "עדי קיום לצוואה". תפקידם קריטי ומשפיע על תוקפה של הצוואה. הוא איננו מסתכם רק בנוכחות פיזית וחתימה, אלא שחתימתם חייבת להוות עדות שאכן מדובר בצוואת המצווה. תפקידם של העדים איננו אימות כשירותו או צלילות דעתו של המצווה, אלא. עדות כי זו צוואתו אשר נחתמה על ידו בנוכחותם.

כיום קובעת ההלכה כי המושג "הביא את צוואתו" הוא רחב ועמוק יותר רק מעדותם הראייתית. שכן לא ניתן לאשר תקפות צוואה אם מי מביניהם, אינם מודעים לתוכנה. אינם בטוחים כי המצווה מבין את הנחיותיה ותוכנה. או לא מבין את פשר נוכחות העדים והצהרתם.

כלומר, אם העדים לא הבינו את תפקידם כנדרש בחוק, או. לא קראו את הצהרת העדים עליה נדרשים לחתום, הצוואה בטלה.

הפקדת הצוואה

ניתן להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. היא חייבת להיות מופקדת על ידי המצווה עצמו והיא תירשם במרשם הארצי. המסמך יהיה שמור אצל הרשם עד ליום מותו של המצווה.

מי שהפקיד את צוואתו אצל הרשם יכול למשוך את צוואתו על ידי הגשת בקשה בכתב. במקרה כזה, תימחק הצוואה מהמרשם הארצי ולא תהיה תקפה עוד.

אי-חתימת עדים או נוכחותם בנפרד – מה אומר החוק?

בנושא צוואה בעדים עלולים להתקיים כמה מצבים שעלולים לגרום לפסילתה. אחד מהם הוא היעדרותם של העדים במעמד החתימה. בית המשפט יראה בכך פגם צורני ויניח שיש סיבה להיעדרותם. במקרה בו נוכחים שני העדים ורק אחד מהם חתם על הצוואה לבית המשפט סמכות לתקן את הפגם.

פסקי דין שונים דנו בסוגיית תוקפה של צוואה אשר נערכה בפני שני עדים, כאשר. אחד מהם לא נכח במעמד עריכת וחתימת הצוואה. על פי הפסיקה נקבע כי די במעשה המצווה להביא את הצוואה בפני כל אחד מהעדים. אין חובה כי ייעשה הדבר באותו מעמד. גם לזה מתייחס בית המשפט כפגם שניתן לתקנו.

ככלל החוק מחייב ששני העדים אמורים לחתום ב"אותו מעמד" על הצוואה.

חוסר ברכיבי יסוד בצוואה

חוסר ברכיבי יסוד בכל סוג צוואה גורם לפסילתה. במקרה של צוואה בעדים רכיבי היסוד הם שהיא חייבת להיעשות בכתב בנוכחות שני עדים כשירים. פסול דין או קטין אינם יכולים לשמש כעדים. וכך גם לא בעל אינטרס כמו לדוגמה בן זוגו של זוכה בצוואה.

קיום צוואה למרות חסר (תיקון התשמ"ה) ייעשה לאחר שבית המשפט השתכנע באמיתות הצוואה והחסר. בכפוף להליכים 20-23 המתייחסים לכשרות העדים.

אם לבית המשפט אין ספק באמיתות הצוואה וברצונו הברור של המצווה, בנסיבות מיוחדות יהיה רשאי לקיימה.

דרישה צורנית נוספת מתייחסת לשפתו של המצווה. במקרה בו המצווה אינו דובר את השפה, יש לתרגם את צוואתו לשפה המובנת לו. אם לא נעשה כן, ייחשב הדבר כפגם מהותי. ויתעורר החשש כי המצווה לא הבין את תוכנו של המסמך.

טעות סופר- האם ניתן לתקנה?

טעות סופר או פגם צורני של צוואה בעדים .אשר אינם סותרים את הנחיות הצוואה, ומשקפים את רצונו של המצווה. היא מוגדרת כטעות טכנית ויכולה לבוא לידי ביטוי ברישום שגוי של מספר ת.ז. או אי ציון תאריך ועוד. מה שחשוב הוא שמהתוכן ניתן יהיה להסיק על כוונתו הברורה של המצווה -למרות השגיאה.

רוב הפגמים ניתנים להכשרה ולתיקון ייעשו בהתאם לסעיף 25 בחוק הירושה.

הוראה בצוואה שנעשתה בשל טעות- .ואפשר יהיה לקבוע מפורשות מה היה מורה המצווה בצוואתו אם היא לא הייתה נעשית, יאשר. בית המשפט את התיקון. אם לא ניתן לעשות כן- תתבטל ההוראה הכוללת את הטעות.

תיקון צוואה – רק עם עורך דין העוסק בתחום צוואות וירושות

בקשה לתיקון טעות של צוואה בעדים מומלץ שתיעשה בסיוע עורך דין העוסק בתחום צוואות וירושות, משום. שבית המשפט ידרוש הוכחות מדויקות וברורות אשר יעידו על רצונו האמיתי של המנוח. וכן כיצד משפיעה הטעות על מימוש רצונו.

על עורך הדין יהיה להוכיח כי המנוח לא היה ער לטעות. שכן החוק קובע כי באם ידע על קיומה ולא תיקן אותה במהלך שנה ממועד עריכת הצוואה, לא. מדובר בטעות אלא ברצונו. מצב זה דורש ראיות ועוגן מוצק ומוחלט, ולא כוונה או הנחה משוערת לגבי מה היה רצונו.

אם יורש פוטנציאלי דורש לקיים את הצוואה, על אף הפגם שנפל בה, או. בשל כך לחלופין מתנגד לקיומה, עליו. חלה חובת הראייה לשכנע את בית המשפט שייעתר לבקשתו וישלים או יתקן את הצוואה.

טעות עובדתית בצוואה בעדים

בצוואה בעדים יכולה לחול גם טעות עובדתית. למשל כאשר המצווה מוריש את רכושו לאדם אשר נתפש בעיניו כעני מרוד, בעוד שמדובר באדם אמיד.
תיקון טעות עובדתית של צוואה כזו יידון בבית המשפט והוא זה שיכריע בנושא.
על עורך דין צוואות וירושות המגיש את הבקשה לתיקון הטעות, להצביע על הטעות. עליו לשכנע את בית המשפט כי הטעות איננה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, והיא בגדר הטיעון הסביר.
כאשר הוכחה הטעות יהיה עליו להוכיח מה היה מצווה המנוח אלמלא הטעות. הוא יידרש להוכיח כי הוראות הצוואה לא מבוססות על המציאות ולהוכיח את כוונתו של המצווה, כפי. שהיא עולה מיתר הוראות הרשומות במסמך. והאם הטעות מחריגה או סותרת אותם בשל ניסוח או ביטויים לא נכונים.

עורך דין ירון בן-שי מעמיד לרשותכם את ניסיונו הרב בתחום הצוואות והירושות פנו עוד היום לקבל ייעוץ ללא עלות.

פסילת צוואה בעדים

פסילת צוואה בעדים במקרה של סכסוכי ירושה כנגד צוואה תתקיים רק לאחר הגשת בקשת. התנגדות לקיום צוואה בהתאם לעילות הכלולות בחוק הירושה. בדיקת הצוואה והטענות יכללו ראיות לקיומם של רכיבי היסוד. של פגמים בצורה ואם לא נמצאו בה פגמים, ייבדקו נסיבות עריכתה. אם תהיה עילה לפסילה כמו: מעורבות בעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת, היעדר. כשירות המצווה, היעדר עדים או אי כשירותם הצוואה תיפסל.

בהגשת בקשות לפסילה או ביטול צוואה בעדים. מומלץ לפנות למשרד עורך דין בעלי ניסיון בתחום צוואות וירושות. הבקיא בחוקים על בורים, אשר יעשה הכול כדי לקיים את רצונו האמיתי של המנוח. ויאבק בנחישות למען הוצאת הצדק לאור.

ירון בן שי

לא מצאתם תשובה? אל תהססו, שלחו לנו את שאלתכם. עורך דין ירון בן-שי ישמח לענות בהקדם האפשרי.

לפניות השאירו פרטים:
עוד באותו העניין
דילוג לתוכן