ירון בן-שי, משרד עורכי דין

עילות התנגדות לצוואה

במאמר זה, נדון בנושא עילות התנגדות לצוואה ונבחן את. המקרים השכיחים בהם מתנגדים היורשים לצוואה. צוואה היא מסמך משפטי חשוב המבטא את רצונו האחרון של אדם לגבי חלוקת רכושו לאחר מותו. עם זאת, לא תמיד הצוואה מתקבלת בהסכמה על ידי כל הצדדים המעורבים.

עילות התנגדות לצוואה- השפעה בלתי הוגנת

הנפוצה מבין עילות התנגדות לצוואה היא טענה על. השפעה בלתי הוגנת שהופעלה על המצווה.

מהי השפעה בלתי הוגנת?

השפעה בלתי הוגנת היא מצב בו אדם מנצל את מערכת היחסים הקרובה שלו עם המצווה, או.?  את תלותו הפיזית או הנפשית של המצווה, על מנת להשפיע באופן פסול על תוכן הצוואה. מדובר במצב בו המצווה אינו מבטא את רצונו. החופשי והאמיתי, אלא פועל תחת לחץ או השפעה של אדם אחר. השפעות בלתי הוגנות מהוות עילות התנגדות לצוואה.

מבחנים להשפעה בלתי הוגנת

הפסיקה קבעה ארבעה מבחנים לבחינת נושא השפעה בלתי הוגנת:

 1. מבחן העצמאות של המצווה: נבחנת. מידת העצמאות של המצווה בתקופה הסמוכה לעריכת הצוואה, הן מבחינה קוגניטיבית והן מבחינה פיזית. ככל שהמצווה היה עצמאי יותר, במיוחד מבחינה שכלית, כך. תיטה הכף לשלילת קיומה של תלות בנהנה מהצוואה. עצמאות מנטלית עשויה לחפות על תלות פיזית.
 2. מבחן הסיוע והתלות: אם מתברר. כי המצווה לא היה עצמאי ונזקק לעזרת אחרים, יש לבחון האם מערכת היחסים בינו לבין הנהנה מהצוואה התבססה על מתן הסיוע לו נזקק. ככל שהנהנה סיפק חלק ניכר. מהסיוע הנדרש, גובר החשש לתלות של המצווה בנהנה. מנגד, אם גם אחרים סייעו למצווה בצרכיו, הסיכוי לתלות מוחלטת ולהשפעה פסולה קטן יותר.
 3. מבחן הקשרים החברתיים של המצווה: ניתוק. או דלילות של קשרי המצווה עם סביבתו בתקופה הרלוונטית, מגבירים את ההנחה שהיה תלוי בנהנה מהצוואה, ללא תלות בגורמים לבידוד החברתי. עצם הבידוד, יוצר. פוטנציאל לתלות מוגברת במעטים שנותרו בקשר.
 4. מבחן נסיבות עריכת הצוואה: מעורבות. של הנהנה בתהליך עריכת הצוואה, גם אם אינה עולה כדי העדות הפוסלת לפי סעיף 35 לחוק הירושה, עשויה להוות אינדיקציה או שיקול התומך בחזקת ההשפעה הבלתי. הוגנת של הנהנה על המצווה.קשה להגדיר במדויק את גבולות. ההשפעה הבלתי הוגנת, והמבחן המשפטי בוחן את הנסיבות הספציפיות של כל מקרה לגופו.

אינדיקציה וראיות להשפעה בלתי הוגנת

כדי להוכיח השפעה בלתי הוגנת, ניתן להסתמך על. ראיות נסיבתיות כמו:

 1. שינוי פתאומי ובלתי מוסבר בצוואה לעומת צוואות קודמות.
 2. הדרה של בני משפחה קרובים שסביר היה שייכללו כיורשים בצוואה.
 3. מערכת יחסים של תלות או שליטה בין המצווה למשפיע הנטען.
 4. מצבו הבריאותי או המנטלי הירוד של המצווה בעת עריכת הצוואה.
 5. מניעת גישה של המצווה לייעוץ משפטי עצמאי בעת עריכת הצוואה.
 6. תיעוד או עדויות על התנהגות מאיימת או כופה של המשפיע כלפי המצווה.

חזקת תקינות הצוואה ונטל ההוכחה

ככלל, קיימת בדין חזקה בדבר תקינות הצוואה וכשירות המצווה. לכן, הנטל להוכיח את קיומה של השפעה בלתי. הוגנת מוטל על מי שמבקש לפסול את הצוואה מטעם זה. עם זאת, במקרים מסוימים עשויה לחול "חזקת ההשפעה", בהם הנטל עובר למי שמבקש לקיים. את הצוואה להוכיח שזו נעשתה מרצונו החופשי של המצווה.

כשרות לצוות- עילות התנגדות לצוואה

אחת העילות להתנגדות לצוואה היא טענה על חוסר כשירות. לצוות של המצווה בעת עריכת הצוואה.

מהי כשרות לצוות?

כשירות לצוות מתייחסת ליכולתו של אדם להבין את משמעות מעשיו ואת ההשלכות הנובעות מהם. בהקשר של צוואה, המצווה חייב להיות מסוגל להבין את מהות הצוואה, את. תוכנה ואת ההשלכות של חלוקת רכושו.

פסיקה בנושא עילות התנגדות לצוואה

פסק דין בנושא עילות התנגדות לצוואה הוא ע"א 5185/93 היועמ"ש נ' מרום. בערעור שהגיש היועץ המשפטי לממשלה נגד החלטת בית המשפט המחוזי לקיים את צוואתו של יוסף מרום.

עיקרי העובדות: המקרה עסק. בצוואתו של יוסף מרום שערך במוסד סיעודי לטובת אחייניתו, כשהיה במצב גופני ונפשי ירוד. האפוטרופוס הכללי והיועמ"ש טענו כי הצוואה אינה משקפת רצון חופשי ואמיתי, אך המחוזי אישר את הצוואה.

הלכת בית המשפט העליון: העליון קיבל את הערעור. של היועמ"ש, ופסק כי יש לבטל את הצוואה. נשיא העליון ברק חזר על הקביעה כי המבחן לתוקף צוואה אינו רק טכני, אלא. גם מהותי – נדרשת לא רק כשירות בסיסית לחתום, אלא גם גמירת דעת של ממש.

ברק ציין כי כשמדובר במצווה במצב פיזי ונפשי ירוד, חזקה שצוואה המיטיבה. באופן בלתי מוסבר עם אדם מסוים נעשתה מתוך השפעה בלתי הוגנת. על מי שמבקש לקיים. צוואה כזו מוטל הנטל לסתור את החשד ולהראות כי משקפת רצון אמיתי.

בנסיבות העניין, נפסק כי האחיינית לא הצליחה לסתור את החשד להשפעה פסולה. מצבו הקוגניטיבי הקשה של המנוח, כפי שהעידו המומחים, לא אפשר לו לגבש רצון אמיתי. כמו כן, היו סממנים חשודים כגון ההתקרבות. הפתאומית בין המנוח לאחיינית בסוף ימיו, וההליך. החפוז והחשאי של עריכת הצוואה בסמוך למותו. בהינתן כל אלה, לא ניתן לראות בצוואה ביטוי של רצון חופשי ועצמאי.

פסק הדין מבהיר כי להיעדר כשירות מנטלית ולהשפעה בלתי הוגנת יש השלכות דומות. – שתיהן פוגמות ברצון החופשי הנדרש לצוואה תקפה. ביחס לאנשים בסוף ימיהם, יש להפעיל ביקורת חשדנית על הליך עריכת הצוואה, כאשר קיימים פערי כוחות בין המעורבים. אם נסיבות המקרה מקימות חשד כבד לכך שמצווה במצב מנטלי ירוד הוטה מרצונו על ידי מישהו בסביבתו הקרובה. – יטיל זאת בית המשפט על המבקש לקיים את הצוואה, את הנטל לשכנע כי הייתה כאן בכל זאת בחירה רצונית אותנטית.

זיוף או פגמים בצוואה

זיוף צוואה ופגמים מהותיים בה מהווים פגיעה חמורה ברצונו החופשי של המצווה ובזכות הקניין. ולכן גם הם יהוו עילות התנגדות לצוואה. הדין מאפשר לבית המשפט לבטל צוואה פגומה. עם זאת, הנטל להוכיח את הזיוף או הפגמים המהותיים בצוואה מוטל על הטוען לכך, והוא כרוך בקשיים ראייתיים לא מבוטלים. לפיכך, חשוב להקפיד על ייעוץ וליווי משפטי צמוד בכל הליך. של עריכת צוואה מחד, ובכל הליך של תקיפתה מאידך.

מהו זיוף צוואה?

זיוף צוואה מתייחס למצב בו נוצרת צוואה מבלי שהמצווה עצמו ערך אותה או הסכים לתוכנה. מדובר למעשה ביצירת מסמך שקרי, תוך התחזות לרצונו של הנפטר. זיוף יכול להתבצע באמצעות חיקוי חתימת המצווה, שינוי תוכן צוואה קיימת, או יצירת צוואה חדשה לחלוטין ללא ידיעת המצווה.

פגמים בצוואה ונפקותם

פגמים בצוואה יכולים להיות צורניים או מהותיים, וחומרתם נבחנת בהתאם. לנסיבות ולהשלכותיהם על רצון המצווה.

פגמים צורניים

פגמים פורמליים נוגעים לפגמים צורניים בעריכת הצוואה או באופן החתימה עליה. דוגמאות לכך:

 1. היעדר עדים לצוואה במקרים בהם הדין מחייב עדות כתנאי לתוקף.
 2. פגמים בחתימות המצווה או העדים.
 3. פגם צורני בכתיבת התאריך ו/או צוואה ללא ציון התאריך של עשייתה.

לעיתים, פגמים פורמליים "טכניים" ניתנים לריפוי.

פגמים מהותיים

פגמים מהותיים נוגעים לתוכן הצוואה ולנסיבות עריכתה. דוגמאות לכך:

 1. סתירות או אי-התאמות מהותיות בין סעיפי הצוואה.
 2. צוואה הנוגדת את תקנת הציבור או נעשתה למטרה בלתי חוקית.
 3. צוואה שערוכה בשפה שהמצווה אינו שולט בה.

פגמים מהותיים פוגעים בתוקף הצוואה.

אתגרים בהוכחת זיוף או פגמים מהותיים

הוכחת זיוף או פגמים מהותיים בצוואה מציבה אתגרים ראייתיים ניכרים:

 1. על המערער את תוקף הצוואה נטל השכנוע להוכיח את הזיוף או הפגם לפי מאזן ההסתברויות.
 2. הזיוף או הפגם לרוב מתרחשים בנסיבות ובמועדים. הקרובים למותו של המצווה, כך שהוא אינו יכול עוד להעיד על תוקף הצוואה.
 3. עדים רבים מהסביבה הקרובה של המצווה עלולים להיות בעלי אינטרס כלכלי בצוואה.
 4. לעיתים חולף זמן רב בין עריכת הצוואה לבין הדיון. המשפטי בתוקפה, מה שמקשה על איתור ראיות אמינות.

לכן, נדרש תחקיר עובדתי יסודי ושימוש מושכל בכלים. משפטיים וראייתיים כדי לבסס טענה בדבר זיוף או פגמים מהותיים בצוואה.

סיכום לעילות התנגדות לצוואה בצפון

התנגדות לצוואה היא הליך משפטי מורכב, הדורש בחינה מעמיקה של הטענות והראיות. עילות התנגדות לצוואה, כוללות חוסר כשירות, השפעה בלתי. הוגנת וזיוף או פגמים בצוואה. ככל שהמקרה מורכב יותר, כך גדלה חשיבותה. של ההיוועצות בעורך דין ירון בן-שי, שמשרדו ממוקם בקריית ביאליק, המנוסה בתחום הירושה והצוואות, שיוכל. לספק ייעוץ וליווי מקצועי בהתאם לנסיבות הספציפיות. אז אם אתם מעוניינים בהתנגדות. לצוואה בצפון, התקשרו עוד היום.

ירון בן שי

לא מצאתם תשובה? אל תהססו, שלחו לנו את שאלתכם. עורך דין ירון בן-שי ישמח לענות בהקדם האפשרי.

לפניות השאירו פרטים:
עוד באותו העניין
דילוג לתוכן