ירון בן-שי, משרד עורכי דין

ייפוי כוח מתמשך רפואי

?מה זה ייפוי כוח רפואי מתמשך

ייפוי כוח מתמשך רפואי מתייחס אך ורק לנושאים רפואיים. במסגרתו, כל אדם מעל גיל 18, אשר צלול בדעתו יכול למנות מיופה כוח שידאג .לענייניו הרפואיים במקרה בו לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו. ייפוי הכוח הרפואי מחליף את סעיף 16 לחוק זכויות החולה. שם נכתב באופן כללי כי אדם רשאי למנות .בא כוח אשר יהיה מוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי.

מי מוסמך לערוך ייפוי כוח רפואי

בשונה מייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים ואישיים, .אשר חייב להיעשות בפני עורך דין אשר הוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי. ייפוי כוח רפואי ניתן לערוך גם בפני, רופא מורשה, פסיכולוג, אח מוסמך, .או כול עורך דין, אשר לא עבר הכשרה מיוחדת לכך .כלומר- לא הוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי.

כאשר המוסמך להחתים את הממנה על ייפוי הכוח, .עליו לוודא כי הממנה מבין את המסמך עליו הוא חותם. הוא נדרש להסביר לו את האפשרויות העומדות בפניו. להציג בפניו חלופות ולהקפיד כי הטופס כתוב וחתום בהתאם לדרישות החוק. לנושא זה, ייפוי הכוח הרפואי יערך בכתב על גבי טופס ד' .לתקנות בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962. ניתן למנות מיופה כוח אחד, או מספר מיופיי כוח.

מה כולל ייפוי הכוח הרפואי?

ייפוי הכוח הרפואי הוא טופס מפורט המאפשר לך לבחור באופן מפורט ומדויק, .כיצד יתקבלו החלטות רפואיות כשלא תבין בדבר עוד. הוא כולל מספר אפשרויות, וניתן לבחור כי מיופה הכוח יוכל .לפעול באחת משלושת האפשרויות הללו:

בכול העניינים הרפואיים

במקרה זה יוכל מיופה הכוח להחליט בכול הנושאים הרפואיים שלכם. האפשרות הזו היא הרחבה והכללית ביותר. במקרה זה אתם מעניקים למיופה הכוח שלכם את הסמכות להחליט כול החלטה רפואית. החל מתרופות שתיטלו, דרך פרוצדורות רפואיות כאלה ואחרות.

בעניינים הרפואיים פרט לעניינים אלה

האפשרות השנייה היא לפרט כי מיופה הכוח יוכל להחליט בכול נושא, פרט לנושאים שתציינו באופן מפורש. למשל, ניתוחים, דיאליזה, טיפולים כימותרפיים, טיפולים הנובעים ממצב רפואי, כמו סוכרת. או טיפולים במהלך אשפוז.

חשוב לציין, כי אם לא תציינו אחרת, ייפוי הכוח הרפואי. יסמיך את מיופה הכוח גם בעניינים הנוגעים לבדיקה או טיפול פסיכיאטרי בקהילה. ואף לקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי לפי חוק טיפול בחולי נפש התשנ"א-1991.

לכן, אם אינכם מעוניינים להסמיך את מיופה הכוח בעניינים הנוגעים לבדיקה, טיפול ומידע פסיכיאטרי כלל. יש לציין במפורש כי ייפוי הכוח לא כולל כול טיפול, בדיקה, אשפוז, מידע פסיכיאטרי מכול סוג שהוא ובכול רשות או מוסד כלשהם.

בכול העניינים האלה

בחירה באפשרות זו תאפשר למיופה הכוח לפעול בעניינכם בנושאים שתציינו. ובהם בלבד. לדוגמא, אם תכתבו שברצונכם שיוכל מיופה הכוח להחליט בנושא טיפולים אלטרנטיביים, הוא יוכל להחליט רק על טיפולים אלטרנטיביים שתקבלו. סעיף זה הוא המגביל ביותר, ועל כן, אם בחרתם לפעול על פיו, מומלץ לפרט את רצונכם בהנחיות המקדימות למיופה הכוח.

ייפוי כוח רפואי מתמשך למתמודדי נפש

כשאנו מדברים על אדם שאינו יודע בדבר, האסוציאציה הראשונה היא אדם אשר מתמודד עם מחלת נפש. כזו אשר תפגע, בשלב כזה או אחר, ביכולתו להבין את המציאות שבה הוא חי. אך אלא אם כן יציין זאת במפורש בהוראות המקדימות של ייפוי הכוח. הרפואי, למיופה הכוח לא תהיה את הסמכות לפעול בניגוד לדעתו של הממנה.

ייפוי כוח רפואי מתמשך לא מאפשר למיופה הכוח לקבל החלטות הקשורות למתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית. טיפול פסיכיאטרי, או לאשפוז בבית חולים לחולי נפש, או לשחרור מאשפוז בתנאים שנקבעו. וזאת בהתאם לסעיף 32 (ו)(2)(א) לחוק. אשר על כן, אם ברצונכם שמיופה הכוח יפעל גם בניגוד לרצונכם, עליכם לציין זאת במפורש.

חשוב לדעת- גם אם ניתנה הוראה מפורשת. לא יוכל מיופה הכוח לכפות טיפול או אשפוז בכפייה, אלא אם תחתמו על נספח א', .שייחתם על ידי פסיכיאטר. בטופס מצהיר הפסיכיאטר כי הוא הסביר לכם את המשמעויות והתוצאות האפשריות של הסכמתכם לאפשר למיופה כוחכם להסכים לאשפוז חרף התנגדותכם. הפסיכיאטר מאשר מסמך זה רק לאחר שנחה דעתו כי אתם מי שחותם עושה זאת תוך הבנה ורצון אמיתי, ושלא. הופעל עליכם לחץ לעשות זאת.

שמירת הזכות להחליט

ייפוי הכוח הרפואי נותן למיופה הכוח את הזכות להחליט על גופנו ובריאותנו. אולם החוק גם מאפשר לממנה לקבוע במפורש שמיופה הכוח בבואו לקבל החלטה, חייב לדבר עם הממנה? .ולנסות להבין מה הוא רוצה, מה הוא מעדיף.

לא זו אף זו, החוק קובע כי בעת קבלת החלטה רפואית, יש לפעול בהתאם לרצונו של הממנה. גם אם רצונו לא עולה בקנה אחד עם דעתו של מיופה הכוח. וזאת גם במקרים קיצוניים, בהם אדם נדרש לטיפול מציל חיים. המחוקק קבע, אם אתה לא רוצה, זה לא יקרה.

הפקדה של ייפוי הכוח הרפואי

את ייפוי הכוח הרפואי ניתן להפקיד או בצורה מקוונת, דרך האזור האישי הממשלתי. או בהקפדה ידנית במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז מגוריו של הממנה. עותק מייפוי הכוח יישאר הן בידי הממנה והן בידי מיופה הכוח.

בדומה להפקדתו של ייפוי כוח מתמשך, גם ייפוי כוח מתמשך רפואי דורש את אישורו של האפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת הטפסים על ידי נציג האגף, תתבצע בדיקה של הבקשה. אם תימצא הבקשה תקינה, תוך 21 יום יישלח אישור כי בוצעה הפקדה. במקרה שבו ימצאו חוסרים בטופס, ישלחו הודעה כי יש להשלים נתונים.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך רפואי

מיופה הכוח יוכל לפעול בשם הממנה רק לאחר כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך רפואי תהיה רק כאשר האדם חדל להבין בדבר. הווה אומר, לא יכול עוד לקבל החלטות בעצמו.

הממנה יכול לקבוע בהוראות המקדימות מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקף. ניתן לקבוע כי ההחלטה תתקבל באופן משותף על ידי מיופה הכוח ובן הזוג, .או ילדי הממנה. וזאת כאשר אלה יזהו כי הוא לא מסוגל להבין בדבר עוד. אפשרות נוספת היא בקרות אירוע קיצוני, כמו תאונת דרכים, או אשפוז פסיכיאטרי.

אם אין התייחסות מפורשת של הממנה לנושא. הכניסה לתוקף תתבצע בהתאם לחוות דעת מומחה. וזאת בצירוף הצהרת מיופה הכוח בפני עורך דין. בה יצהיר כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח הרפואי. בכול מקרה, מיופה הכוח לא יכול להחליט על דעת עצמו על כניסה לתוקף.

את הבקשה לכניסה לתוקף יש להגיש לאפוטרופוס הכללי, והיא תאושר תוך 3 ימים. אז יוכל מיופה הכוח לפעול לטובת הממנה.

ייפוי כוח רפואי אצל עורך דין

חשוב לציין כי יש חשיבות לעורך המסמך אשר יהיה בעל ניסיון בעריכת ייפוי כוח רפואי מתמשך. אנו כמשרד עורכי דין המוביל בצפון לעריכת ייפוי כוח מתמשך על כל סוגיו ובפרט הרפואי, .נדאג שייפוי הכוח יהיה תפור למידותכם ויפרט במדויק את רצונותיכם המלאים.

ירון בן שי

לא מצאתם תשובה? אל תהססו, שלחו לנו את שאלתכם. עורך דין ירון בן-שי ישמח לענות בהקדם האפשרי.

לפניות השאירו פרטים:
עוד באותו העניין
דילוג לתוכן