ירון בן-שי, משרד עורכי דין

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא אחת הסוגיות המאתגרות והטעונות רגשית ביותר ממגוון ההליכים המשפטיים. מדובר במצב בו פלוני מערער על תוקפה של צוואה בטענה שאינה משקפת במדויק את רצונו של המנוח. או שישנם ליקויים משפטיים הפוסלים אותה. התנגדויות לצוואות מוגשות לבית משפט שתפקידו לשקול את ההתנגדות מול רצון המצווה.

הזכות לצוות

צוואה הינה מסמך בעל תוקף משפטי, שבו אדם מורה מה יש לעשות עם כל רכושו לאחר מותו. אולם מטבע הדברים, וכטבע האדם, אין איש היוצא מהעולם וכול תאוותו בידו, ולעיתים אנשים מגישים התנגדות לצוואה. ככלל, לכל אדם ישנו החופש להחליט מה יכלול בצוואתו וכן להורות על דרכים שונות למימושה. אך חופש זה כפוף להוראות המהותיות והפרוצדורליות הקבועות בחוק הירושה, תשכ"ה-1965. זאת, על מנת שהצוואה תהא ברת תוקף מבחינה משפטית.

כיבוד רצון המוריש הוא עקרון המנחה את בית המשפט. כאשר הוא נדרש לשאלה האם עליו לכבד את רצון המת בשלמותו ולקיים את צוואתו. או שמא עליו לסטות ממנו, בחלקו או אף במלואו. לכן, מגמת הפסיקה היא לאשר התנגדות ולפסול צוואה. אך ורק כאשר מתגלה בה פגם מהותי שהופך אותה לחסרת תוקף משפטי. יחד עם זאת, ההגנה שמבקש המחוקק להעניק לרצונו של המת איננה מוחלטת.

הוראות חוק הירושה קובעות מספר מגבלות על עריכת צוואה, שמטרתן לאזן בין זכותו של המת לכבוד לבין תקנת הציבור וזכויות נוספות של צדדים שלישיים. ראשית, סעיף 39 לחוק קובע כי על מנת לממש זכויות שניתנו על פי  צוואה, יש לקבל צו קיום צוואה מרשם הירושות.

עילות התנגדות לצוואה

בסעיפים 26-38 לחוק מפורטות עילות ההתנגדות לצוואה, כאלה אשר יביאו לפסילתה. העילה הנפוצה ביותר להתנגדות לצוואה הינה כשרות לצוות. סעיף 26 לחוק קובע כי קטין, פסול דין, או אדם שבעת עריכת הצוואה לא ידע להבחין בטיבה. – ייחשב כבלתי כשיר לעריכת צוואה, ומשכך צוואתו תיפסל.

עילות נוספות להגשת התנגדות לצוואה הן אונס ואיום, וכן טעות סופר. סעיף 30(א) לחוק קובע כי צוואה שהוראותיה התקבלו כתוצאה מאונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, תהא בטלה. סעיף 32 לחוק קובע כי במקרים בהם נפלה טעות טכנית כלשהי בעריכת הצוואה, ואפילו. אם ניתן לקבוע במפורש את כוונת המצווה, הצוואה תהא בטלה. אלא אם תתוקן הטעות על ידי הרשם לענייני ירושה או על ידי בית המשפט.

סעיף 35 קובע כי הוראת צוואה שנעשית לטובת מי בן/בת הזוג של המצווה, או לטובת מי שערך אותה או שהיה עד לעריכתה. – כלומר, הוראה שמזכה את מי מאלו בנכס כלשהו של המצווה – תהא בטלה. סעיף 38 קובע כי דבר שנקבע בצוואה כתנאי לזכייה. או לחיוב, שהינו בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי לביצוע, יהא בטל.

למעשה, עילות ההתנגדות לצוואה מבקשות להגן על האינטרסים של צדדים שלישיים. שיש להם נגיעה לתוכנה של הצוואה. סעיפים 28 ו-33 מגנים על האינטרס של המצווה עצמו, שרצונו. יכובד ולא ייעשה בנכסיו שימוש לרעה. סעיף 28 לחוק קובע כי צוואה שלא נעשית בידי המצווה עצמו. – כלומר, בעל הנכסים הנרשמים בצוואה, תהא בטלה. בנוסף, צוואה תהא בטלה אם יתברר כי היא תלויה ברצונו של אדם אחר שאיננו המצווה. סעיף 33 קובע כי הוראה שלא ניתן להבין ממנה מה או למי הורה המצווה, או. שלא ניתן להבין את משמעותה כלל, תהא בטלה גם כן.

הגשת התנגדות על ידי המעוניין בדבר

כאמור, ראשית, יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה על פי סעיף 39 לחוק הירושה. משהוגשה בקשה זו, מתפרסמת בעיתונות הודעה על הגשתה. וזאת על מנת לאפשר למתנגד לצו להביע את התנגדותו למימוש הצוואה.

יחד עם זאת, לא כל אדם רשאי להגיש התנגדות לצוואה. סעיף 67 לחוק הירושה קובע כי כל "המעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה. זאת במסגרת פרק הזמן שנקבע לכך – 14 יום ממועד הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה – וכל עוד לא ניתן הצו.

"המעוניין בדבר" הוא מושג שניתן לפרשנות. ב-רע"א 3154/94 עאסי נ' עאסי, נדרש בית המשפט לסוגייה זו וקבע כי יש לפרש את המונח בפרשנות מרחיבה. כלומר, המעוניין בדבר הוא כל יורש או זוכה שטוען שיש לו הנאה עקיפה מעיזבונו של המנוח. על האדם הטוען כי הוא "מעוניין בדבר" להוכיח שיש לו הנאה ממשית מהעיזבון. גם אם היא עתידית ולא וודאית בהכרח.

פסיקה רלוונטית

ב-ע"א 49/64 פוקס נ' קוסובסקי נקבע מבחן מחמיר יותר, שלא מסתפק בציפייה עתידית להנאה מהעיזבון ומבקש להוכיח אינטרס מידי וישיר בו. יחד עם זאת, ב-בג"ץ 673/89 משולם נ' בית הדין הרבני הגדול נקבע מבחן רך יותר. שמגדיר את "המעוניין בדבר" ככל מי שמרגיש באופן סובייקטיבי שיש לו עניין בעיזבון המנוח.

כלומר, ניתן לראות כי הפסיקה חלוקה בדעותיה בדבר הפרשנות הראויה למונח "מעוניין בדבר". אך בפועל בית המשפט נוקט בגישה המתוארת בעניין עאסי. ובוחן את הטוען להיות "מעוניין בדבר" כמי שיש לו אינטרס ישיר או עקיף בעיזבון המנוח. אלו יכולים להיות קרובי משפחה או יורשים אחרים שנושלו מהצוואה. וכן נושים של המנוח – שזכותם בצוואה תגבור על זכותם של היורשים האחרים על פי הצוואה.

בית המשפט הוסיף וקבע בעניין עאסי כי המונח "נוגע בדבר". הוא המושג שמתאר אדם שיש לו הנאה ישירה מעזבונו של המנוח. למעשה, הן הנוגע בדבר והן המעוניין בדבר מחזיקים בזכות לכאורית להנאה מהעיזבון. ובפועל, כל אדם שמוכיח כי הוא "מעוניין בדבר" או "נוגע בדבר" יכול להגיש התנגדות לצוואה.

הגשת התנגדות לצוואה

ההתנגדות תוגש רק לאחר שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה. וכן לאחר פרסומה בעיתונות על ידי הרשם לענייני ירושה. בנוסף יש להראות כי מתקיים לפחות אחד מהמצבים המתוארים בסעיפים 28-36. או שישנה צוואה חדשה יותר שערך המנוח שאיננה תואמת לזו שבגינה הוצא צו קיום הצוואה.

לאחר שהוכחו תנאים אלו, אדם שעונה להגדרה של "מעוניין בדבר" כהגדרתו בפסיקה, יכול. להגיש התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה. סעיף 67 א' לחוק הירושה קובע כי יש להגיש התנגדות לצוואה. בתוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה בדבר הגשת הבקשה להוצאת צו קיום הצוואה בעיתונות. על פי סעיף 19 לתקנות הירושה יש להגיש את תביעת ההתנגדות במספר עותקים. עבור בית המשפט ובעלי הדין הרלוונטיים. על פי סעיף 21 לתקנות הירושה, היועץ המשפטי לממשלה יהיה נתבע בתובענה.

ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות לצוואה, וזאת בהזדמנות הראשונה, במידה וטרם ניתן צו קיום הצוואה. על הבקשה להיות תמציתית ועניינית, ולפרט את הסיבות שבגינן עולה צורך בדחיית מועד הגשת ההתנגדות. הנימוקים השכיחים לדחיית המועד קשורים לרוב לצורך בזמן נוסף לשם השגת ייצוג משפטי הולם, לשם. איסוף ראיות, או לאור גילוי מאוחר בדבר קיומה של הבקשה לצו קיום הצוואה.

אם בקשת ההתנגדות לא תוגש במועד הנקוב בחוק ובתקנות, הרשם לענייני ירושה יעניק למבקש צו לקיום הצוואה. מדובר בהחלטה שדינה כדין פסק דין, כך שלא ניתן יהיה עוד להגיש התנגדות. במקרה שכזה, על המתנגד לקיומה של הצוואה יהיה להגיש תביעה לביטול הצו.

לאחר שיוגש אליו כתב ההתנגדות, יעביר. אותו הרשם לענייני ירושה לבית המשפט לענייני משפחה במחוז מגוריו של המנוח.

באם יגיעו להסכמות בשלב זה, ההליך יסתיים כבר בדיון המקדמי. במקרה בו הסכסוך יוותר בעינו, השופט רשאי לנסות ולהביא את הצדדים להליך של גישור. אך במידה וגם זה לא יצלח ההליך השיפוטי יעבור לשלב ההוכחות. בו יציגו שני הצדדים את טיעוניהם, ובסופו יחליט בית המשפט מה יהא תוקפה של הצוואה.

עורך דין צוואות

אם מצאתם את עצמכם במצב שבו מתעורר צורך בהגשת התנגדות לקיום צוואה, מומלץ לפנות מיד לייעוץ משפטי. עורך דין צוואות המתמחה בדיני ירושה יסייע לכם למקד את טיעוניכם באופן שימקסם את סיכויי הצלחתכם. לנהל משא ומתן בצורה אסטרטגית ויעילה. ולהביא לתוצאה האידאלית מבחינתכם בהליך. את ההתנגדות לצוואה ניתן להגיש פעם אחת בלבד. לכן חשיבותו של ייעוץ משפטי איכותי וממוקד להצלחתכם הינה גדולה ביותר.

עורך דין ירון בן-שי בעל ניסיון עשיר בענייני ירושה וצוואות. לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומיטבי, צרו קשר עוד היום.

ירון בן שי

לא מצאתם תשובה? אל תהססו, שלחו לנו את שאלתכם. עורך דין ירון בן-שי ישמח לענות בהקדם האפשרי.

לפניות השאירו פרטים:
עוד באותו העניין
דילוג לתוכן